به گزارش فارس ۳میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۵۹ دانشجو در حال حاضر در دانشگاههای کشور در حال تحصیل هستند که از این تعداد یک میلیون و ۸۷۴ هزار و ۹۶۶ نفر زن و یک میلیون و ۹۱۵ هزار و ۸۹۳ نفر مرد هستند.

در حال حاضر ۱۴ درصد از دانشجویان در وزارت علوم، ۲۲ درصد در دانشگاه پیام نور، ۱۱ درصد در دانشگاه جامع علمی کاربردی، ۳۸ درصد در دانشگاه آزاد، ۵ درصد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش، ۳ درصد در دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، ۶ درصد در مراکز آموزش عالی مستقل و یک درصد در سایر دانشگاه‌های اجرایی مشغول به تحصیل هستند.

هم‌اکنون ۴۴ درصد از دانشجویان در گروه علوم انسانی، ۳۳ درصد در گروه فنی و مهندسی، ۷ درصد در گروه علوم پایه، ۶ درصد در گروه کشاورزی و دامپزشکی، ۵ درصد در گروه هنر و ۵ درصد در گروه علوم پزشکی مشغول به تحصیل هستند.

۶۴ درصد از دانشجویان در مقطع کارشناسی، ۲۷ درصد در مقطع کاردانی، ۶ درصد در مقطع کارشناسی ارشد، ۲ درصد در مقطع دکترای حرفه‌ای و ۱ درصد در مقطع دکترای تخصصی مشغول به تحصیل هستند.

یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۹ دانشجو در دانشگاه آزاد تحصیل می‌کنند که از این تعداد ۵۷۹ هزار و ۸۲۱ نفر زن و ۸۸۰ هزار و ۱۸۸ نفر مرد هستند.

همچنین ۸۱۸ هزار و ۱۴۷ دانشجو در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنند که از این تعداد ۲۵۱ هزار و ۱۲۹ نفر مرد و ۵۶۷ هزار و ۱۸ نفر زن هستند، در این دانشگاه تعداد خانمها تقریباً ۲ برابر تعداد آقایان است.