به گزارش فارس، کامجو کنسول سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوریه ضمن تأیید خبر ربایش ۱۱ زائر ایرانی دیگر در روز چهارشنبه که جهت زیارت عتبات از حلب عازم دمشق بودهاند، اظهار داشت: علیرغم هشدارهای مکرر نمایندگی مبنی بر عدم سفر شهروندان عزیز ایرانی از طریق زمینی به سوریه متاسفانه همچنان شاهد ورود اتوبوسهای ایرانی به سوریه هستیم که حوادث مشابه برای زائران عزیز اتفاق می افتد.این مقام ایرانی با اشاره به اهداف سوء ربایندگان در ربودن جوانان ایرانی که به همراه همسر و خانواده خود جهت زیارت عازم سوریه شده اند و سوء استفاده ربایندگان جهت تبلیغ این موضوع که ایران در رابطه با حوادث سوریه نیرو به این کشور اعزام کرده است ، این حربه گروههای مسلح را بیاثر و اقدامی سوخته عنوان کرد.