به گزارش افکارنیوز، هدف امام حسین ع از قیام عاشورا و رقم زدن حماسه کربلاپس از ۱۴ قرن چیزی نیست که برامت اسلامی و آزادگان جهان و شیعیان و پیروان آنحضرت پوشیده باشد.

(اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر سیاسی علیه انحرافات حکومت از مسیر دین نبوی وسیره علوی – جلوگیری از معطل ماندن و عدم اجرای حدود الهی – پاسخ به دعوت مردم برای نجات از ظلم و انحراف حکومت یزید - مقابله با سپرده شدن مسئولیتها به افراد فاسق وناشایست – تقابل با کنار زدن مومنان و علما و منزوی کردن آنها - مبارزه بافساد رایج سیاسی و اقتصادی در حکومت وپر شدن شکم مردم از مال حرام –اثبات این حقیقت که آنچه در حکومت یزید بنام اسلام انجام میشود با اسلام ناب محمدی ص فرسنگها فاصله دارد.) بخشی از اهداف امام حسین ع از قیام عاشورا بوده.

اقدامات اما م حسین(ع) در این قیام:
۱ - اعزام نماینده ویژه به کوفه برای بررسی و زمینه سازی قیام
۲ - نیمه تمام گذاشتن حج و حرکت کاروانی بسوی کربلا
۳ - تشکیل جلسه با نخبه گان و علمای اسلام در مکه ونقد تند حکومت یزیدو تشریح و تحلیل شرایط سیاسی جامعه وعلت حرکت خود به کوفه و کربلا
۴ - تبیین علل انحراف حکومت یزید و علت عدم بیعت و برسمیت شناختن انتصاب او به امیری مسلمین در منازل طول مسیر مکه تا عراق و حتی دراتمام حجت به عمر سعد درتاسوعا
۵ - جذب و تواب سازی از کسانی مثل حر که به اشتباه خود اعتراف وتسلیم ولایت امام شد.
۶ - تسلیم نشدن در برابر یزیدیان وننگ دانستن زندگی در کنار ظالمان و غاصبان امامت جامعه وتشریح این حقیقت در طول زمان جنگ برای فریب خوردگان ودنیا طلبان مسلمان نما در سپاه یزید.
۷ - دادن ماموریت صیانت از ماهیت قیام به زینب و امام زین العابدین ع در دوران اسارت ودربار یزید.
حال باید از تحلیلگران جدید قیام امام حسین پرسید که از کجای قیام امام حسین ع درس مذاکره و تفاهم می شود گرفت؟

نتیجه کدام مذاکره و تفاهم شهادت همه طرفداران و اسارت زنان و کودکان با آن قساوتی است که امروز تکفیری های داعش و … بنام همان اسلام اموی وامریکائی امروز آنرا تجدید کرده اند؟
آیاحربن یزید ریاحی که یصدون عن سبیل الله حسین ع شده بود ودرخدمت غاصبان امامت و مخالفین ولایت قرار گرفته بود. بدون توبه کردن و جداشدن از صف دشمنان امام. واقدام به مقابله با همانهائی که هم حزب و هم جبههء او بودندکردن و شهادت در راه امامت و ولایت رامفتخر شدن. میشد توبه اش پذیرفته شود و در صف یاران ولی امر زمانش قرار گیرد؟

گفتگوی امام با عمر سعد تعامل وتفاهم بوده یا اتمام حجت ومتوجه کردن او به اشتباه استراتژیک یزید وسپاه او؟.
امثال عبدالعظیم حسنی که زیارت قبرش در شهر ری تهران صواب زیارت امام حسین را دارد دینش را هراز چندگاه به امام معصوم ارائه میداد تا عیب و نقصی اگر دران پدید امده بود و انحرافی در باورهایش رخ داده بود توسط امام راهنمائی شود و از انحراف مصون بماند.

جای تعجب است که بعضی در لباس روحانیت و ادعای فضل و اسلام شناسی برای اینکه سیاست و
روش خود در مدیریت را مشروع و دینی جلوه دهند. حاضر میشوند قیام امام حسین ع که هیچ پیامبر و امیر مومنان و امام رضا علیهم اسلام اجمعین را هم در خط خود تبیین وتعریف کنند!!!!

سوءلاتی که از این تحریف در قیام عاشورا برای جامعه اسلامی ما بوجود آمده اینست:
الف) - امام حسین ع درسر چند میز مذاکره با یزیدیان نشسته است؟
ب) – آیا طرفهای مذاکره با ما یعنی ۵ + ۱ مسلمان نما وحاکم بر کشور ما بوده اند؟
ج) – امام حسین ع در کجای حماسه کربلا با طرف مقابل تفاهم کرده است؟ اگر تفاهم کرده چراشهید شد
د) - اگرنتیجه مذاکره و تفاهم امام حسین ع شهادت وتحریم آب و اسارت یاران وبه اتش کشیده شدن خیمه هاست. پس نتیجه مذاکرات ما چه می شود.؟
ه) - کدام فتنه گری در طی این مدت توبه کرده و به زیر چتر ولایت برگشته که توبه اش پذیرفته نشده؟
و) – آیا کسی از فتنه گران تواب مثل حر در دفاع از ولایت تا آخرین قطره خونش که هیچ از آبرویش,
از حزب و گروهش گذشته؟

امیدواریم ملت عزیز ایران با این نوع برداشتهای شبه ناک درس امام حسین , که درس استقامت و پایداری بر اصول واحساس وظیفه امربمعروف و نهی از منکر در برابر انحرافات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی درجامعه اسلامی و درس آزادگی و مروت و مردانگی در برابر زر و زور و تزویر است را فراموش نکنند .