به گزارش افکارنیوز، پرسپولیسی‌ها فیلم خطاهای این بازیکن را تهیه کرده و آن را به برنامه فردوسی‌پور ارسال خواهند کرد. آنها معتقدند وقتی فردوسی‌پور خطای صادقیان را نشان داد و کاری کرد این بازیکن مقابل نفت تهران محروم باشد باید این فیلم‌ها را هم پخش کند و در مقابل فدراسیون فوتبال هم باید این بازیکن را محروم کند. البته این درخواستپرسپولیسی‌هاغیرمنطقی است ولی آنها معتقدند وقتی صادقیان خیلی راحت و یک روز پس از به نمایش در آمدن ان اتفاقات محروم شد پس آندو هم باید محروم شود.

حال باید منتظر ماند و دید فردوسی پور این اتفاقات را در برنامه‌اش نشان خواهد و اگر نشان داد، فدراسیون برای محرومیت این بازیکن اقدامی خواهد کرد یا خیر. هرچند بعید به نظر می‌رسد برای دیداری به حساسیت این بازی، بتوان بازیکن تاثیرگذاری چونآندو را محروم كرد.