به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا ميرتاجالديني شنبه در نشست هدفمند كردن يارانهها كه توسط پژوهشكده امور اقتصادي برگزار شد، با تاكيد بر اين كه اطلاعات دريافت شده از خوشهبندي، اطلاعات خوبي بود، گفت: تنها پنج تا شش درصد اطلاعات داراي اشكال بود، اما همين ميزان باعث بروز مانع بر سر اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها با مبناي خوشه بندي بود.

وی با اشاره به این که اطلاعات کلی خوشه‌بندی نشان می‌داد که شناسایی دهک‌ها به میزان زیادی درست انجام شده است، گفت: ‌ خوشه‌بندی کامل نمی‌شد، چراکه داده‌ها کامل نبود.

معاون پارلمانی رییس جمهور با تاکید براین‌که تا شناسایی کامل دهک‌ها، خوشه‌بندی ملاک اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و پرداخت نقدی نیست گفت: ‌ بند الف ماده هفت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها دولت را موظف می‌کند سقف مشخصی برای برخورداری همه‌ی افراد جامعه از یارانه نقدی در نظر بگیرد و در این مناطق محروم وبرای افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی میزان بیشتری یارانه مشخص شود.
وی تاکید کرد که دولت قصد دارد ۵۰ درصد منابع آزاد شده ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند و باقی آن نیز به بخش تولید و حمایت از آن اختصاص می‌دهد بنابراین سهم دولت از هدفمند کردن یارانه‌ها تنها صرفه‌جویی ایجاد شده در کشور است.