به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی امروز در نشست مطبوعاتی در پاسخ به سئوالی در خصوص راهکارهای دولت برای مقابله با تحریمها گفت: در گام اول اطلاع رسانی در این خصوص مناسب بوده است، بهعلاوه باید تحریمها را شناسایی و ساز و کارهای آن را از طریق مجراهای روانی و فیزیکی بررسی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نحوه تغییر ترکیب سبد ذخیره ارزی کشور اظهار داشت: مدیریت سبد ارزی یک مدیریت پویاست. برهمین اساس، نه در ایران و نه در هیچ کشوری این گونه نیست که هر چند ماه یکبار ترکیب این سبد تغییر کند بلکه بانک مرکزی به صورت پویا و با توجه به تغییر شرایط سبد را مدیریت می کند.
حسینی ادامه داد: بانک مرکزی درتغییر ترکیب سبد ارزی چند ملاحظه از جمله عدم کاهش ارزش سبد که این بانک طی سالیان مختلف در این بخش موفق عمل کرده، مد نظر قرار داده است. بانک مرکزی در تغییر این سبد کار تجاری نمی کند و به دنبال کسب سود نیست بلکه به دنبال ذخیره مناسب برای پوشش مبادلات ارزی است.
وی موجودی حساب ذخیره ارزی را اعلام نکرد و گفت: همانطور که در سیاستهای کلی نیز تاکید شده، دولت مصمم است تا جایی که امکان دارد از صندوق توسعه ملی برداشت نکند اما دولت پیشنهادی مبنی بر دریافت وام از این صندوق در صورت مواجه شدن با کسری بودجه مطرح کرده است.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: موجودی فعلی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی انتقال خواهد یافت اما چنانچه درآمدهای ارزی کشور از سهم صندوق بیشتر شود، مازاد آن به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.