به گزارش جهان رای مجلس برای تغییر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در حالی است که گفته می شود، این شورا شان ولایی دارد و در صورت تعارض مصوبات آن با قوانین مجلس رای شورا ترجیح دارد.بر همین اساس کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس معتقدند که مصوبه امروز مجلس در شورای نگهبان رد می شود.

نمایندگان مجلس ضمن موافقت با وقف اموال دانشگاه آزاد مصوب کردند که تغییرات اساسنامه دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیر دولتی با پیشنهاد هیئت موسس صورت بگیرد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه جزئیات طرح حمایت تغییر و تقویت موسسات و مراکز آموزش عالی غیر دولتی را بررسی و تصویب کردند.

بر اساس مصوبه مجلس اساسنامه دانشگاه و مراکز آموزش عالی غیر دولتی به پیشنهاد هیئت موسس و حسب مورد به تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فن آوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت.

مجلس مقرر کرد فرایند اداری تصویب فوق در صورت آماده بودن مدارک نباید بیش از ۳ ماه به طول بیانجامد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس مقرر شد اساسنامه اولیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی که فعالیت خود را با آن آغاز کرده و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است همچنان معتبر بوده و هر گونه تغییر در آن با پیشنهاد هیئت موسس و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت خواهد گرفت. همه مصوبات وضع شده مغایر با این تبصره لغو می‌شود.

نمایندگان ملت در ادامه مصوب کردند وقف اموال مراکز آموزش عالی و غیر دولتی، غیر انتفاعی و سایر موسسات غیر دولتی غیر آموزشی که هیئت موسس یا هیئت امنای آنها حق تصور مالکان نسبت به آن را دارند و تا تاریخ تصویب این قانون صیغه وقف آن جاری شده است و یا در آن جاری شود معتبر است.

بر اساس مصوبه مجلس نوع وقف در اين بند از نوع وقف عام است.