هم اكنون//
حضور بيش از ۸۰۰ تن از دانشجويان ارزشي در اعتراض به طرح وقف اموال دانشگاه آزاد در مقابل درب شمالي مجلس