سيدعليرضا سجادپور در گفت وگو با خبرنگار سينمايي فارس با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: در خصوص مطالبي كه در خصوص اتهام جاسوسي به مدير بينالملل فارابي مطرح شده است، به هيچ عنوان تمايلي به صحبت ندارم و به دليل اين كه من نيز اين مطالب را از طريق رسانهها شنيدهام، خيلي نميتوان به مطالب رسانهها استناد كرد.
وی افزود: طبیعتا به عنوان مدیر کل اداره ارزشیابی و نظارت بر سینمای حرفه ای تمایلی ندارم در این خصوص صحبت کنم اما به طور کلی، در سینمایی ایران هرگز مدیریت جزیره‌ای نداریم.
سجادپور تصریح کرد: مدت‌هاست که دوران مدیریت جزیره‌ای در سینمای ایران به فراموشی سپرده شده است و مدیریت سینمایی کشور در همه ابعاد با هم هماهنگ عمل می‌کنند و به ویژه در سیاست واحد و در یک هماهنگی، سیاست‌های کلان سینمایی را به پیش می‌برند.
اخيرا در پي ابقاي امير اسفندياري در بخش بينالملل بنياد سينمايي فارابي، يك روزنامه به نقل از ابوالقاسم طالبي اتهاماتي را به مديريت بنياد سينمايي فارابي در دهه گذشته و در پخش بينالمللي و امور جشنوارهها وارد كرده بود و احمد ميرعلايي مديرعامل بنياد سينمايي فارابي نيز ديروز به اظهارات وي واكنش نشان داد.